Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.bodylicious.si

S tem, ko uporabljate www.bodylicious.si (v nadaljevanju »spletno mesto«), prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na spletno mesto, se šteje, da ste vi (v nadaljevanju »Uporabnik«) seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletnega mesta in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča spletno mesto. Za uporabo spletnega mesta med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru spletnega mesta, uporaba funkcij in storitev spletnega mesta.
Vsebina splošnih pogojev uporabe tako predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in družbo Lepotni studio Bodylicious, Karina Terbec s.p., Ižanska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Karina Terbec, s.p.«).
Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, pa mora takoj prenehati z uporabo spletnega mesta.
Karina Terbec, s.p. si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na spletno mesto preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletnega mesta.
Nekatere vsebine, objavljene na spletnem mestu, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.
Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo spletnega mesta pa je za tak spor pristojno sodišče v Ljubljani.

1. Osebni podatki

Uporabnik družbi Karina Terbec, s.p. v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Karina Terbec, s.p. od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovali v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1).
Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Karina Terbec, s.p. osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na spletnem mestu objavljen kontaktni naslov.
V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, da Karina Terbec, s.p. trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

2. Varovanje zasebnosti

Karina Terbec, s.p. se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko Karina Terbec, s.p. njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Karina Terbec, s.p. se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov bo Karina Terbec, s.p. varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe naše aplikacije. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo aplikacije ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost naših spletnih strani.
Spletno mesto uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To družbi Karina Terbec, s.p. omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do spletnega mesta, vendar pa se v tem primeru uporabnik sprejema, da je možno, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.
S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago.
Z uporabo te aplikacije izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe te aplikacije.

3. Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi spletnega mesta ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali morebitne vsebine, ki jih oblikuje sam, pa ne smejo biti v nasprotju z veljavnimi predpisi, nadlegujoče, grozilne, vulgarne, marketinške ali kakorkoli drugače sporne (kot npr.: izražanje sovraštva, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.)
Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo spletnega mesta uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na spletno mesto ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.
Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi spletnega mesta ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi spletnega mesta.
V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko Karina Terbec, s.p. odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. Karina Terbec, s.p. lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. Karina Terbec, s.p. se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. Karina Terbec, s.p. svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.
Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev dostopnih na spletnem mestu. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko).
V primeru sporov bo Karina Terbec, s.p. vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču.
S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Karina Terbec, s.p. pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.
Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Karina Terbec, s.p. med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Karina Terbec, s.p. iz naslova razžalitve.

4. Elektronske novice

Na spletni strani bodylicious.si se lahko Uporabnik prijavi na prejemanje elektronskih novic (e-novic). E-novice bomo poslali vsem, ki nam bodo preko obrazca na spletnem mestu ali preko fizičnega obrazca v salonu zaupali svoj elektronski naslov.

5. Omejitev odgovornosti

Karina Terbec, s.p. ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na spletnem mestu in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na spletnem mestu in za kakršnokoli morebitno škodo.
Karina Terbec s.p. ne prevzema odgovornosti za:
  • nedelovanje posamezne storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitve;
  • nedelovanje posamezne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
  • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe posamezne storitve.
Karina Terbec s.p. si v okviru uporabe spletnega mesta in v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore v podatke spletnega mesta www.bodylicious.si Karina Terbec s.p. ne odgovarja.
Če uporabnik zlorabi spletno mesto tako, da z uporabo storitev nedovoljeno posega v pravice tretjih, Karina Terbec s.p. ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje uporabnika.
Družba Karina Terbec s.p., njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo.
Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnega mesta in/ali storitev.

6. Končne določbe

Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku spletne strani. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletnem mestu v času oddaje naročila.
Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletnega mesta so uporabnikom na voljo na elektronskem naslovu info@bodylicious.si.
Ti splošni pogoji začnejo veljati 25.05.2018.